Persondatapolitik - Wellness og klassisk massage | Relaxis.dk i Odense

Gå til indhold
Persondatapolitik

Ifølge EU's persondataforordning der trådte i kraft den 25/05-2018 skal jeg hermed informere dig om, hvorledes Relaxis.dk indsamler og opbevarer dine persondata samt til hvad disse anvendes.

Grundlæggende er der 3 slags oplysninger:
1) dine kontaktoplysninger
2) mine journaloptegnelser
3) dit samtykke til eller din afvisning af at Relaxis.dk benytter dine kontaktoplysninger til udsendelse af nyhedsbreve.

Alle oplysningerne er kun til for dig og Relaxis.dk ... og bliver under ingen omstændigheder benyttet af eller videregivet til andre.

Korrekt er at oplysningerne er registreret i min databehandler, Gecko-booking online-system, hvor medarbejderne kan hjælpe mig i brugen af funktionerne. I denne forbindelse har de selvfølgelig behov for at skimme på oplysningerne. Men i følge databehandleraftalen garanterer deres arbejdsgiver for sine medarbejderes fortrolighed.

Følgende 12-punktsopstilling er fra et Datatilsyn-skema

Oplysninger om min behandling af de personoplysninger, jeg indsamler om dig

1.     Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?
Relaxis.dk v/ Helena Vesikari er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget af dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Relaxis.dk v/ Helena Vesikari
Toftevej 27
5220 Odense SØ
  
CVR-nr.: 30318021
Telefon: 28783660
Mail: uhv@relaxis.dk

2.    Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Jeg har ikke nogen databeskyttelsesrådgiver

3.     Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Jeg behandler dine personoplysninger for at kunne udføre mine behandlinger
 
Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler jeg også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med, at jeg har indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker min behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af mine opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik på at fastlægge behandlingsforløbet.

4. Kategorier af personoplysninger
Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger
Særlige (”følsomme”) personoplysninger: Helbredsoplysninger indarbejdet i journaloptegnelser om behandlingsforløbet.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til nogen.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Jeg vil ikke overføre dine personoplysninger nogen. Ej heller til modtagere uden for EU og EØS.

7.    Dine personoplysninger stammer fra
Jeg har kun de kontaktoplysninger, du selv har givet mig. Du er selv ansvarlig for at sætte eller fjerne fluebenet for, om Relaxis.dk må sende et nyhedsbrev til dig.

Mine journaloptegnelser skriver jeg kun til mit eget brug.

8.     Opbevaring af dine personoplysninger
Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe jeg vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan jeg oplyse dig om, at jeg vil lægge vægt på hvor længe jeg har behov for oplysningerne, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels forhold til lovgivningskrav, når jeg skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

9.     Automatiske afgørelser, herunder profilering
Dine oplysninger benyttes hverken til nogen afgørelser eller profilering.

10.  Retten til at trække samtykke tilbage
Jeg kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til at jeg må sende dig Relaxis.dks nyhedsbrev tilbage. Dette kan du gøre ved at logge dig ind i bookingssystemet.

Hvis du vælger at trække dit nyhedsbrev-samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af mine behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 3 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

11. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for mine almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Tilbage til indhold